2019

Data publikacji 15.02.2019

Starszy specjalista/Główny specjalista ds. projektów

Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB jest państwowym instytutem badawczym, który gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz o zastosowaniu komercyjnym, prowadzimy liczne prace badawcze, analizujemy działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz – szerzej – świata nauki, a także badamy, w jaki sposób nowe media kształtują społeczeństwo i wpływają na biznes. Obecnie poszukujemy możliwie najszybciej osoby na stanowisko:

Starszy specjalista/Główny specjalista  ds. projektów

Przyszłe obowiązki:

 1. Udział w opracowaniu dokumentacji konkursowej w ramach Działania 4.2 POIR;
 2. Udział w przygotowaniu i organizacji naboru i oceny projektów w ramach Działania 4.2 POIR;
 3. Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 4.2 POIR;
 4. Pełnienie roli Opiekuna projektów realizowanych w Działaniu 4.2 POIR, w tym przygotowanie umów o dofinansowanie, weryfikacja zmian w umowach, weryfikacja wniosków o płatność (postęp rzeczowy i finansowy), ocena kwalifikowalności wydatków, weryfikacja dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków;
 5. Obsługa SL2014;
 6. Realizacja zadań wynikających z Instrukcji Wykonawczej Wewnętrznych Procedur.

 

Nasze wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe;
 2. Minimum 2 lata doświadczenia w pracy związanej z obsługą projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich na stanowisku starszego specjalisty (minimum 3 lata doświadczenia na stanowisku głównego specjalisty);
 3. Znajomość zasad dotyczących ubiegania się o dofinansowanie i realizacji projektów w ramach funduszy strukturalnych (m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013, rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, wytyczne MIiR, ustawa o finansach publicznych);
 4. Umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel i MS Word;
 5. Umiejętność analitycznego myślenia;
 6. Umiejętność organizacji własnej pracy i terminowość;
 7. Samodzielność;
 8. Pożądana znajomość obsługi SL2014;
 9. Pożądana znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentów związanych z wdrażaniem Działania 4.2 POIR w języku angielskim;
 10. Mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów objętych reżimem pomocy publicznej i otrzymujących pomoc de minimis;
 11. Mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów inwestycyjnych;
 12. Mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych przez konsorcja;
 13. Mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów  realizowanych przez uczelnie, jednostki PAN, instytuty badawcze;

 

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę przy prestiżowych projektach w dynamicznie rozwijającym  się instytucie badawczym;
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w centrum Warszawy w okolicy Metra Pole Mokotowskie, z własnym, bezpłatnym parkingiem;
 • Możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej w prywatnym Centrum Medycznym, karty Multisport oraz ubezpieczenia grupowego na życie;
 • Miłą atmosferę pracy.

 

Jeżeli chcesz pracować w przyjaznym zespole pełnym pasjonatów u pracodawcy, który inwestuje w rozwój pracowników, zapewnia stabilne zatrudnienie i szanuje zasadę work-life balance, aplikuj na powyższe stanowisko.

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska.

 

Do życiorysu i listu motywacyjnego prosimy dopisać następujące klauzule:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska, w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

 

 

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
  • po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 10. Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 11. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Data publikacji 15.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek