2005

Data Opis Szczegóły
28 lutego 2005 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 17 maja 1999 roku Więcej
1 marca 2005 roku Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego i schematu organizacyjnego Ośrodka Przetwarzania Informacji Więcej
1 marca 2005 roku Więcej
1 marca 2005 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zastępcy Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji Więcej
7 marca 2005 roku Zarządzenie w sprawie wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w dniu innym niż niedziela Więcej
15 marca 2005 roku Zarządzenie w sprawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej materiałów znajdujących się w magazynie wyrobów gotowych Więcej
29 marca 2005 roku Zarządzenie w sprawie zapewnienia ciągłości pracy magazynów Więcej
29 marca 2005 roku Zarządzenie w sprawie zmiany w Zarządzeniu nr 5/2005 z dnia 1 marca 2005 r. Więcej
1 czerwca 2005 roku Zarządzenie w sprawie trybu wyboru komisji socjalnej do spraw dystrybucji środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Więcej
7 czerwca 2005 roku Zarządzenie w sprawie zmiany sposobu funkcjonowania biblioteki Więcej
14 czerwca 2005 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji Więcej
4 sierpnia 2005 roku Zarządzenie w sprawie zmiany w Regulaminie Pracy OPI wprowadzonym zarządzeniem nr 3/99 Dyrektora Ośrodka z dnia 17 maja 1999 roku Więcej
26 sierpnia 2005 roku Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2000 z dnia 24 stycznia 2000 roku dotyczącego przydzielania pracownikom OPI okularów ochronnych do pracy przy monitorach ekranowych Więcej
12 września 2005 roku Zarządzenie w sprawie finansowania, zasad gospodarowania, podziału klasyfikacyjnego i ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Ośrodku Przetwarzania Informacji Więcej
19 września 2005 roku Zarządzenie w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4 z dnia 16 września 2002 roku dotyczącego wprowadzenia do użytku służbowego Ośrodka Przetwarzania Informacji instrukcji obsługi kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie archiwizacji i organizacji przechowywania akt w archiwum zakładowym Ośrodka Przetwarzania Informacji. Więcej
20 września 2005 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zryczałtowanej opłaty za użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych Więcej
5 grudnia 2005 roku Zarządzenie w sprawie ustanowienia pełnomocnika Więcej