2007

Data Opis Szczegóły
Aneks nr 1/2007 z dnia 22 maja 2007 roku do Zarządzenia nr 11/2005 z dnia 01 czerwca 2005 roku W sprawie zakładowego planu kont Więcej
Aneks nr 2/2007 z dnia 15 marca 2007 roku do Zarządzenia nr 2/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku W sprawie zakładowego planu kont Więcej
16 marca 2007 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Ośrodka Przetwarzania Informacji instrukcji obsługi kancelaryjnej, rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Więcej
24 maja 2007 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Ośrodka Przetwarzania Informacji w sprawie delegacji krajowych Więcej
Aneks nr 3/2007 z dnia 23 maja 2007 roku do Zarządzenia nr 4/2006 z dnia 01 lipca 2006 roku W sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych Więcej
11 czerwca 2007 roku Zarządzenie w sprawie trybu postępowania komórek organizacyjnych Ośrodka Przetwarzania Informacji w zakresie udzielania zamówień publicznych Więcej
6 lipca 2007 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy, Regulaminu Organizacyjnego oraz Regulaminu Wynagradzania Więcej
1 sierpnia 2007 roku Zarządzenie w sprawie szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wypadków w drodze do pracy i z pracy do domu Więcej
23 sierpnia 2007 roku Zarządzenie w sprawie określenia ogólnych zasad dofinansowania kształcenia pracowników w OPI Więcej
Aneks nr 4/2007 z dnia 7 września 2007 roku do Zarządzenia nr 15/2005 z dnia 26 sierpnia 2005 roku Zarządzeni w bsprawie zmiany zasad refundacji kosztów poniesionych z tytułu zakupu okularów ochronnych do pracy przy monitorach Więcej
14 września 2007 roku Zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych Więcej
Instrukcja obiegu zawieranych umów w OPI. Więcej
9 października 2007 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzenia Regulamin Więcej
29 października 2007 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pełnej Więcej
30 października 2007 roku Zarządzenie w sprawie zmiany składu Komisji Socjalnej Więcej
19 listopada 2007 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu sieci komputerowej Ośrodka Przetwarzania Informacji Więcej
17 grudnia 2007 roku Zarządzenie w sprawie wyborów do rady naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji i powołania komisji wyborczej Więcej