2009

Data Opis Szczegóły
7 stycznia 2009 roku Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy za święta wypadające w soboty w 2009 roku Więcej
9 stycznia 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalnej projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
4 lutego 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Arbitrażowego ds. oceny zasadności protestów od wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.1.1 i Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Więcej
Aneks nr 2 z dnia 25.02.2009 roku do Zarządzenia nr 7/2008 z dnia 29.10.2008 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalnej projektów złożonych w trybie indywidualnym w ramach Działania 13.1 POIiŚ Więcej
Aneks nr 2 z dnia 25.02.2009 roku do Zarządzenia nr 9/2008 z dnia 26.11.2008 roku W sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalnej projektów złożonych w trybie indywidualnym w ramach Działania 13.1 POIiŚ Więcej
Aneks nr 1 z dnia 2 marca 2009 roku do Zarządzenia nr 4/2005 z dnia 1 lipca 2006 roku. W sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. Więcej
Aneks nr 1 z dnia 2 marca 2009 roku do Zarządzenia nr 4/2005 z dnia 1 lipca 2006 r. w sprawie zakładowego planu kont. Więcej
6 marca 2009 roku Zarządzenie w sprawie zmian w składzie Zespołu Arbitrażowego dokonującego oceny zasadności protestów od wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach poddziałania 1.1.1 i Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Więcej
9 marca 2009 roku Zarządzenie w sprawie ogłoszenia nowego załącznika nr 1 do Regulaminu Pracy "Wyciąg z Kodeksu pracy - rozdziału Równe traktowanie w zatrudnieniu" Więcej
9 marca 2009 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji Więcej
16 marca 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
7 kwietnia 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego rozpatrującego Protesty projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
7 maja 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej dokonującej oceny wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1.1, Poddziałania 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG) Więcej
8 czerwca 2009 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Więcej
26 czerwca 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego rozpatrującego protesty projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko po ocenie merytorycznej I stopnia Więcej
Aneks nr 2 z dnia 30 czerwca 2009 roku do Zarządzenia nr 2/2005 z dnia 10 lutego 2005 roku W sprawie zakładowego planu kont Więcej
13 lipca 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej I stopnia – tryb odwoławczy projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
27 sierpnia 2009 roku Zarządzenie w sprawie ogłoszenia uzupełniających wyborów do rady naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji i powołania komisji wyborczej Więcej
31 sierpnia 2009 roku Zarządzenie w sprawie zmian w składzie Zespołu Arbitrażowego dokonującego oceny zasadności protestów od wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1.1 i Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Więcej
7 września 2009 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Więcej
17 września 2009 roku Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro i wprowadzenia tekstu jednolitego niniejszego Regulaminu Więcej
Aneks nr 1 z dnia 7 października 2009 roku do Zarządzenia nr 7/2009 z dnia 16 marca 2009 roku. W sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (II stopień oceny). Więcej
12 października 2009 roku Zarządzenie w sprawie pokrycia różnic kursowych powstałych u beneficjentów Polsko- Norweskiego Funduszu Badań Naukowych Więcej
16 października 2009 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Przetwarzania Informacji Więcej
Aneks nr 3/2009 z dnia 19 października 2009 r. do Zarządzenia nr 2/2005 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie zakładowego planu kont Więcej
Aneks nr 1 z dnia 26 października 2009 r. do Zarządzenia nr 18/2009 Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 16.10.2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Przetwarzania Informacji Więcej
1 grudnia 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej I stopnia – tryb odwoławczy nr 2 projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
15 grudnia 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. odbioru ostatecznego wykonania robót w ramach zadania pn. "Przebudowa i adaptacja pomieszczeń położonych na parterze i poziomie -1 w budynku biurowym przy al. niepodległości 186 w Warszawie", w zakresie etapu pierwszego przebudowy dotyczącego przebudowy i adaptacji pomieszczeń na parterze Więcej
15 grudnia 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. odbioru ostatecznego robót w ramach zadania pn. „Remont i przebudowa archiwum oraz pomieszczenia pełniącego funkcję spotkań" Więcej