2010

Data Opis Szczegóły
4 stycznia 2010 roku Zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości Więcej
18 stycznia 2010 roku Zarządzenie w sprawie dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty w 2010 r. Więcej
8 lutego 2010 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Przetwarzania Informacji Więcej
8 lutego 2010 roku Zarządzenie w sprawie anulowania Zarządzenia nr 17 z dnia 12 października 2009 roku Więcej
1 marca 2010 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji i częściowej likwidacji Więcej
3 marca 2010 roku Zarządzenie w sprawie zmiany i wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro Więcej
22 kwietnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie zmian w składzie Zespołu Arbitrażowego dokonującego oceny zasadności protestów od wyników oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1. i Działania 1.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Więcej
30 kwietnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości Więcej
17 maja 2010 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzania tymczasowych zmian organizacyjnych w Ośrodku Przetwarzania Informacji Więcej
31 maja 2010 roku Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji Więcej
14 czerwca 2010 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej dokonującej oceny wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1.1, Poddziałania 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(POIG) Więcej
21 czerwca 2010 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Więcej
25 czerwca 2010 roku Zarządzenie w sprawie zmiany i wprowadzenia nowego regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro Więcej
14 czerwca 2010 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej dokonującej oceny wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1.1, Podziałania 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG) Więcej
16 lipca 2010 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny zmian w projektach realizowanych w ramach zawartych umów o dofinansowanie w Działań 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Więcej
16 marca 2009 roku W sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (II stopień) Więcej
25 sierpnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia oceny systemu kontroli zarządczej w jednostce Więcej
Aneks nr 1 z dnia 1 września 2010 roku do Zarządzenia Nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz do Zarządzenia Nr 8/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku w sprawie przyjętych zasad rachunkowości Więcej
7 października 2010 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Więcej
Aneks nr 2 z dnia 7 października 2010 roku do zarządzenia nr 1/2010 z dnia 4 stycznia 2010 roku oraz do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości Więcej
7 października 2010 roku Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro Więcej
8 listopada 2010 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Arbitrażowego PO IG Więcej
17 listopada 2010 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych dla pracowników OPI Więcej
9 grudnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz instrukcji i zakresu działania Archiwum Zakładowego Więcej
Aneks nr 1 z dnia 14 grudnia 2010 roku do zarządzenia nr 16/2010 z dnia 7 października 2010 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Więcej
16 grudnia 2010 roku Zarządzenie w sprawie anulowania Zarządzenia nr 9/2010 z dnia 17 maja 2010 roku Więcej