2011

Data Opis Szczegóły
3 stycznia 2011 roku Zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości więcej
25 stycznia 2011 roku Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych więcej
4 czerwca 2010 roku Zarządzenie w sprawie w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej dokonującej oceny wniosków złożonych w ramach Poddziałania 1.1.1, Poddziałania 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG) więcej
8 marca 2011 roku Zarządzenie w sprawie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę w 2011 roku więcej
9 marca 2011 roku Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych więcej
23 marca 2011 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko Asystent – pracownik naukowy w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych więcej
16 marca 2009 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 POIiŚ więcej
8 czerwca 2011 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Ośrodka Przetwarzania Informacji więcej
10 czerwca 2011 roku Zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesionych przez pracowników OPI z tytułu zakupu okularów albo soczewek kontaktowych więcej
5 lipca 2011 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy dla pracowników Ośrodka Przetwarzania Informacji więcej
11 lipca 2011 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
3 stycznia 2011 roku Zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości więcej
5 sierpnia 2011 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Doradczego rozpatrującego protesty dotyczące projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko po ocenie merytorycznej II stopnia więcej
14 września 2007 roku Zarządzenie w sprawie ochrony danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami więcej
16 sierpnia 2011 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu oceniającego projekty na zakończenie realizacji, powołanego w celu zapewnienia bezstronnego i rzetelnego procesu oceny końcowej projektów zrealizowanych w ramach Działania 1.3. i Poddziałania 1.1.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (PO IG) więcej
16 września 2011 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Przetwarzania Informacji więcej
17 października 2011 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
26 października 2011 roku Zarządzenie w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia inwentaryzacji więcej
2 listopada 2011 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytoryczne II stopnia – tryb odwoławczy projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko więcej
16 listopada 2011 roku Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych więcej
1 grudnia 2011 roku Zarządzenie w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych w Ośrodku Przetwarzania Informacji więcej
1 grudnia 2011 roku Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika Dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych więcej
15 grudnia 2011 roku Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyborów do rady naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji i powołania komisji wyborczej więcej