2012

Data Opis Szczegóły
13 października 2012 r Zarządzenie nr 13 w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Przetwarzania Informacji więcej
13 grudnia 2012 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu doradczego rozpatrującego protesty dotyczące projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko po ocenie merytorycznej I stopnia. więcej
11 grudnia 2012 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia postępowania konkursowego na stanowisko Adiunkt – pracownik naukowy. więcej
21 listopada 2012 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. oceny formalnej – tryb odwoławczy dotyczący projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.2, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko więcej
15 listopada 2012 roku Zarządzenie w sprawie Komisji Konkursowej, powołanej w celu zapewnienia bezstronnego i rzetelnego procesu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursach ogłoszonych w 2011 roku, w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka więcej
5 listopada 2012 roku Zarządzenie w sprawie powołania Zespołów Doradczych rozpatrujących Protesty po ocenie formalnej projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. więcej
31 października 2012 roku Zarządzenie w sprawie rozkładu czasu pracy w OPI w miesiącu grudniu 2012 r więcej
31 października 2012 roku Zarządzenie w sprawie wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Przetwarzania Informacji więcej
29 września 2012 roku W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pasywów na koniec 2012 roku więcej
14 września 2012 roku W sprawie powołania Komisji ds. wyboru oferty na badanie sprawozdania finansowego jednostki za rok 2012 oraz przyjęcia regulaminu konkursu ofert więcej
5 września 2012 roku W sprawie powołania Zespołu ds. oceny merytorycznej projektów w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko więcej
2 sierpnia 2012 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków Zespołu Arbitrażowego dokonującego autokontroli oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 więcej
31 lipca 2012 roku Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. oceny formalnej projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach Działania 13.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka więcej
23 lipca 2012 roku Zarządzenie w sprawie zmian organizacyjnych więcej
2 lipca 2012 roku Zarządzenie w sprawie rozwiązania Zespołu Arbitrażowego dokonującego autokontroli oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Działania 1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 więcej
1 marca 2012 roku Zarządzenie w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej do ceny wniosków o dofinansowanie złożonych w konkursach ogłoszonych w 2011 roku w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 więcej
28 lutego 2012 roku Zarządzenie w sprawie zmiany i wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 14 tys. euro więcej
12 stycznia 2012 roku Zarządzenie w sprawie przyjętych zasad rachunkowości więcej
10 stycznia 2012 roku Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia audytu w zakresie ochrony danych osobowych w Ośrodku Przetwarzania Informacji więcej