Majątek

Data publikacji 02.07.2012

Majątek Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

 

Wartość księgowa netto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na koniec 2019 roku

Prawo wieczystego użytkowania gruntów

2 262 650,79

Budynki i budowle

4 290 899,65

Urządzenia techniczne, maszyny

7 950 909,04

Pozostałe środki trwałe

27 535,73

Razem środki trwałe 

14 531 995,21

Środki trwale w budowie

49 162,02

Wartości niematerialne i prawne

588 436,85

Razem majątek trwały

 15 169 594,08


 

Data publikacji 02.07.2012
Data modyfikacji 21.07.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI