Organy i osoby

Data publikacji 04.09.2003

Organami Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego są:

Dyrektor - kieruje Ośrodkiem przy pomocy zastępców dyrektora, głównego księgowego oraz kierowników komórek organizacyjnych (działów, zakładów, zespołów).

dr Jarosław Protasiewicz - dyrektor. Jego kariera zawodowa od wielu lat jest związana z obszarem B+R. Wśród jego zainteresowań wymienić można sztuczną inteligencję, tworzenie oprogramowania, statystykę, prognozowanie szeregów czasowych, text i web mining. Obecnie zajmuje się zarządzaniem projektami z wykorzystaniem metodyk zwinnych, projektowaniem i rozwijaniem oprogramowania, jak również uczeniem maszynowym, bioinformatyką, oraz big data. Pracę doktorską  obronił w Instytucie Badań Systemowych PAN. Wykładowca w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie. W OPI PIB przez wiele lat pełnił funkcję kierownika  Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych - największego w instytucie.

Marek Michajłowicz - zastępca dyrektora. Tytuł magistra socjologii uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaś tytuł inżyniera informatyki w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk. W OPI PIB od 2011 r, od 2014 r. pracował  w charakterze kierownika projektu systemu POL-on, a przez  ostatnie dwa lata pełnił funkcję zastępcy kierownika Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe oraz certyfikaty w obszarze analizy systemów informatycznych. Obszar jego zainteresowań obejmuje zarządzanie projektami zwinnymi, tworzenie i rozwój oprogramowania oraz zarządzanie kulturą organizacyjną. Kontakt: Biuro dyrektora tel.: +48 22 570 14 11 faks: +48 22 825 61 78

Rada Naukowa OPI PIB, jako ciało doradcze i opiniotwórcze wypowiada się w sprawach dotyczących naukowej sfery działalności instytutu, w tym rozwoju kadry naukowej i badawczo - technicznej. Kompetencje Rady Naukowej instytutu określa szczegółowo ustawa o instytutach badawczych. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku. Rada pracuje także w trybie obiegowym, co oznacza możliwość podejmowania decyzji i konsultacji między obradami.

Skład Rady (kadencja 2016–2020):

 • prof. dr hab. Tomasz Jasiński – przewodniczący
 • prof. dr hab. Aleksander Nawrat                                                                    
 • prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski                                                                  
 • prof. dr hab. Elżbieta Zipper       
 • dr Marzena Feldy – zastępca przewodniczącego                                                      
 • dr Marek Kozłowski                                                                             
 • dr Piotr Rodzik                                                                                      
 • dr Cezary Biele
 • dr Marcin Kardas
 • dr Tomasz Bzukała
 • dr Marcin Kraska
 • dr Grzegorz Kądzielawski                                 
 • mgr Anna Knapińska                                                                           
 • dr Agata Kopacz                                                                                
 • mgr Maciej Kowalski                                                                            
 • dr Aldona Tomczyńska – sekretarz       
Data publikacji 04.09.2003
Data modyfikacji 25.02.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI