Rada Naukowa

Data publikacji 17.06.2013

Regulamin pracy Rady Naukowej Ośrodka Przetwarzania Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego

Załącznik nr 1 do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu

pracy Rady Naukowej z dnia 24 października 2012 roku

 

REGULAMIN PRACY RADY NAUKOWEJ OŚRODKA PRZETWARZANIA INFORMACJI

 - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

W Ośrodku Przetwarzania Informacji, zwanym dalej Ośrodkiem, funkcjonuje Rada Naukowa, zwana dalej Radą. Rada działa na podstawie:

 1. obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (tj. Dz. U. Nr  96, poz. 618 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,
 2. obowiązującego statutu Ośrodka,
 3. niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Skład i kadencja Rady Naukowej

 

§ 2

 

 1. Rada jest organem kolegialnym.
 2. Rada składa się z 12 członków.
 3. W skład Rady wchodzą:
 1. pracownicy naukowi i badawczo-techniczni w liczbie 8 osób, stanowiący 2/3 składu Rady, w tym:

a) pracownicy naukowi w liczbie 4 osób, stanowiący 1/3 składu Rady,

b) pracownicy badawczo-techniczni w liczbie 4 osób, stanowiący 1/3 składu Rady;

 1. osoby spoza Ośrodka w liczbie 4 osób, stanowiące 1/3 składu Rady.

 

§ 3

 

 1. Kadencja Rady trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu jej pierwszego posiedzenia.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje dyrektor Ośrodka.
 3. Pierwszym posiedzeniem Rady, do chwili wybrania przewodniczącego, kieruje dyrektor Ośrodka.
 4. Na pierwszym posiedzeniu Rady nowej kadencji, spośród swych członków Rada wybiera, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza. Przewodniczącym Rady może zostać osoba posiadająca tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Funkcja przewodniczącego i jego zastępcy nie może być łączona ze stanowiskiem dyrektora, zastępcy dyrektora oraz głównego księgowego. Sekretarz Rady wybierany jest spośród pracowników Ośrodka. Zasady wyboru ustalane są przez Radę.

  Rozdział III

Zadania Rady Naukowej oraz jej członków

 

§ 4

 

 1. Rada jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Ośrodka w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
 2. Do zadań Rady należy w szczególności:
 1. uchwalanie statutu Ośrodka;
 2. przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka;
 3. występowanie z wnioskami do ministra właściwego do spraw nauki o powołanie lub odwołanie dyrektora Ośrodka;
 4. opiniowanie kandydatów na stanowiska zastępców dyrektora, sekretarza naukowego oraz kierowników komórek organizacyjnych wskazanych w regulaminie organizacyjnym Ośrodka;
 5. opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowych Ośrodka, a także rocznych sprawozdań dyrektora z wykonania zadań;
 6. zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej;
 7. opiniowanie wniosków w sprawie połączenia, podziału, przekształcenia lub reorganizacji Ośrodka oraz stałej współpracy Ośrodka z innymi osobami prawnymi;
 8. opiniowanie regulaminu organizacyjnego Ośrodka;
 9. opiniowanie rocznego planu finansowego Ośrodka;
 10. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Ośrodka;
 11. opiniowanie podziału zysku Ośrodka;
 12. opiniowanie kwalifikacji osób na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych oraz dokonywanie okresowej oceny dorobku naukowego i technicznego tych pracowników;
 13. opiniowanie wniosków o przyznawanie stypendiów naukowych;
 14. przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu naukowego w zakresie posiadanych uprawnień;
 15. wnioskowanie do dyrektora o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego;
 16. powołanie rzecznika dyscyplinarnego w Ośrodku na 4-letnią kadencję.
 1. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w pkt. 12 i 13 mają członkowie Rady   posiadający stopień naukowy lub tytuł naukowy.
 2. Prawo głosu w sprawach, o których mowa w pkt. 14, mają członkowie Rady posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy.
 3. Rada jest upoważniona do zajmowania stanowiska we wszystkich sprawach dotyczący działalności Ośrodka.
 4. Rada sporządza opinie w terminie nie dłuższym niż 30 dni.

§ 5
 

Do obowiązków przewodniczącego Rady należy w szczególności:

 1. kierowanie pracami Rady,
 2. reprezentowanie Rady na zewnątrz,
 3. przewodniczenie posiedzeniom,
 4. zapraszanie na posiedzenia Rady, w uzgodnieniu z dyrektorem Ośrodka, specjalistów, których udział uzna za wskazany, 
 5. powoływanie, w razie potrzeby, zespołów i komisji Rady do prowadzenia lub opracowywania określonych zagadnień, będących przedmiotem zainteresowania Rady,
 6. przygotowanie propozycji porządku obrad Rady,
 7. realizacja wraz z dyrektorem Ośrodka zaleceń pokontrolnych w terminie wskazanym przez ministra właściwego do spraw nauki.


§ 6
 

Do obowiązków zastępcy przewodniczącego Rady należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością Rady oraz przewodniczenie jej posiedzeniom w czasie nieobecności przewodniczącego,
 2. wykonywanie zadań zleconych przez przewodniczącego Rady.

§ 7

 

Do obowiązków sekretarza Rady należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planu pracy,
 2. przygotowywanie posiedzeń,
 3. informowanie o stanie realizacji uchwał Rady,
 4. opracowywanie sprawozdań z rocznej działalności Rady,
 5. sporządzanie protokołów z posiedzeń,
 6. przechowywanie dokumentacji z prac Rady w okresie trwania kadencji Rady, a następnie przekazanie dokumentacji do archiwum Ośrodka,
 7. wykonywanie innych prac zleconych przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego Rady oraz zapewnienie obsługi administracyjnej działalności Rady.


§ 8

Do obowiązków członków Rady należy, w szczególności:

 1. uczestniczenie w posiedzeniach Rady i aktywny udział w rozpatrywaniu zagadnień będących przedmiotem obrad,
 2. uczestniczenie w pracach powołanych komisji i zespołów roboczych,
 3. opracowywanie zleconych problemów.

§ 9
 

Członkowie Rady zatrudnieni poza Ośrodkiem są zobowiązani do nieujawnienia uzyskanych informacji, stanowiących tajemnicę Ośrodka w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Rozdział IV

Tryb pracy Rady Naukowej

 

§ 10

 

 1. Pracami Rady kieruje prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, zastępcy przewodniczącego oraz sekretarz. 
 2. Prezydium zbiera się, w miarę  potrzeb, między posiedzeniami plenarnymi Rady, w celu realizacji bieżących zadań związanych z działalnością Rady.
 3. Rada wykonuje swoje zadania na posiedzeniach, a także za pośrednictwem sekretarza Rady, komisji i zespołów roboczych oraz indywidualnych zleceń.
 4. W przypadku powołania komisji i/lub zespołów roboczych Rada określa regulamin ich prac. 

 

§ 11

 

 1. Rada zbiera się na swoje posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy do roku.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy, na polecenie ministra właściwego do spraw nauki, na wniosek dyrektora Ośrodka lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków.
 3. Plan pracy posiedzenia oraz jego termin ustala przewodniczący w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka.
 4. Każdy członek Rady ma prawo zgłaszać do prezydium sprawy do umieszczenia w porządku obrad Rady. W przypadku nieujęcia zgłoszonej sprawy w porządku obrad, przewodniczący wyjaśnia Radzie zasadność takiej decyzji.   
 5. Zawiadomienia o posiedzeniach Rady, zawierające miejsce, termin i proponowany plan pracy, wysyła sekretarz.
 6. Zawiadomienia o których mowa w ust. 5 powinny być doręczone członkom Rady i osobom zaproszonym, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
 7. Zawiadomienia o których mowa w ust. 6 mogą być również doręczane członkom Rady i osobom zaproszonym za pomocą technicznych środków porozumiewania się na odległość.

 

§ 12

 

 1. W posiedzeniach Rady biorą udział dyrektor Ośrodka, przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz inne osoby zaproszone przez przewodniczącego.
 2. Wnioski i opinie oraz decyzje zastrzeżone do kompetencji Rady podejmowane są w formie uchwał.
 3. Dla ważności uchwał Rady niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby jej członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.
 4. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów – w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Głosowania są jawne. Na wniosek przynajmniej jednego członka Rady lub w sprawach personalnych głosowanie jest tajne. Za zwykłą większość głosów uważa się wynik, w którym liczba głosów „tak” przeważa nad liczbą głosów „nie”. 
 5. Rada może podejmować uchwały w trybie obiegowym zgodnie z procedurą określoną w § 13. 
 6. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół zawierający podjęte uchwały, wnioski i opinie. Protokół podpisuje przewodniczący oraz sekretarz.

 

§ 13

 

 1. Zgodnie z decyzją przewodniczącego Rady o podjęciu uchwały z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym), na jego polecenie, sekretarz Rady przesyła do wszystkich członków Rady wniosek o podjęcie uchwały wraz z jego uzasadnieniem i projektem uchwały.
 2. Wniosek o podjęcie uchwały wraz z jego uzasadnieniem i projektem uchwały przesyła się z wykorzystaniem listu poleconego lub faksu albo w formie wiadomości poczty elektronicznej.
 3. Członkowie Rady niezwłocznie potwierdzają zwrotnie fakt otrzymania wniosku o podjęcie uchwały wraz z jego uzasadnieniem i projektem uchwały. Potwierdzenie przesyłane jest do sekretarza Rady w sposób określony w ust. 2 lub doręczane osobiście.
 4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wyżej wymienionych materiałów od danego członka Rady, sekretarz Rady dokonuje ustalenia przyczyn nieotrzymania materiałów oraz dokonuje ich ponownego przesłania w sposób uzgodniony z danym członkiem Rady, który ich nie otrzymał lub otrzymał materiały nieczytelne.
 5. O fakcie przesłania oraz o otrzymaniu lub nieotrzymaniu potwierdzenia otrzymania materiałów przez członków Rady i ustalonych przyczynach niedostarczenia materiałów sekretarz Rady powiadamia przewodniczącego Rady.
 6. Członek Rady przesyła, nie później niż w terminie 3 dni od potwierdzenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, podpisaną uchwałę za pomocą telefaxu, listu poleconego albo w formie wiadomości poczty elektronicznej do sekretarza Rady chyba, że we wniosku zostało zawarte inne ustalenie. Uznaje się, że taka forma przesłania uchwały jest dostateczna. O ile powaga sprawy będzie tego wymagała, uchwała opatrzona oryginałem własnoręcznego podpisu członka Rady, zostanie przesłana listem poleconym. Wystąpienie takiej okoliczności zostanie wyraźnie zaznaczone w treści wniosku przez przewodniczącego Rady.
 7. Dopuszczalne jest przesyłanie podpisanych uchwał w formie plików elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, pod warunkiem, że użyty format uniemożliwia ingerencję w treść oraz zmianę sposobu wyrażenia woli głosującego członka Rady oraz umożliwia odczytanie na komputerze adresata. Możliwe jest także osobiste doręczenie podpisanej uchwały.
 8. O wyniku głosowania nad uchwałą podejmowaną z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) sekretarz Rady w imieniu przewodniczącego Rady informuje pozostałych członków oraz dyrektora Ośrodka. Data poinformowania będzie uważana za datę podjęcia uchwały.
 9. Fakt podjęcia uchwały w trybie głosowania z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) zostaje odnotowany
  w protokole z posiedzenia Rady.
 10. Uchwała podjęta z wykorzystaniem technicznych środków porozumiewania się na odległość (głosowania w trybie obiegowym) zostaje załączona do wyżej wymienionego protokołu z posiedzenia Rady wraz z przesłanymi indywidualnie przez poszczególnych członków Rady uchwałami, zgodnie z ust. 6.

 

§ 14

 

 1. Obsługę biurową, techniczną oraz finansową prac Rady zapewnia Ośrodek.
 2. Członkom Rady mającym inne miejsce zamieszkania niż miejsce posiedzeń Rady przysługują diety, zwrot kosztów podróży i noclegów związanych z uczestnictwem w tych posiedzeniach, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu Pracy.

  

Rozdział V

Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

 1. Niniejszy regulamin może być zmieniony uchwałą Rady.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia przez Radę.
 3. Postanowienia regulaminu stosuje się odpowiednio do prac Rady nowej kadencji do momentu jego zmiany, zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę nowej kadencji.  

 

Załączniki

Data publikacji 17.06.2013
Data modyfikacji 28.08.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Autor : OPI