2020

Data publikacji 07.01.2020

Specjalista ds. bezpieczeństwa aplikacji

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (http://opi.org.pl) jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym. W związku z realizacją projektu System Informacji o Szkolnictwie Wyższym POL-on (http://polon.nauka.gov.pl) do Zespołu Wdrożeń i Utrzymania Systemów w Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych OPI PIB (http://lis.opi.org.pl) poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. bezpieczeństwa aplikacji

 

Liczba etatów: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Do Twoich podstawowych obowiązków będzie należało:

 • Wsparcie dla zespołów DevOps w implementacji najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w procesie projektowania, tworzenia i wdrażaniu oprogramowania
 • Wyszukiwanie podatności na ataki w aplikacjach oraz ich analizowanie
 • Współpraca w zespołami programistycznymi i administratorami systemów w celu wypracowywania standardów bezpieczeństwa aplikacji i systemów operacyjnych
 • Przeprowadzanie oceny bezpieczeństwa krytycznych elementów infrastruktury organizacji i środowisk aplikacyjnych
 • Reagowanie i podejmowanie działań w przypadku zaistnienia incydentów bezpieczeństw
 • Współudział w przeprowadzaniu audytów cyberbezpieczeństwa
 • Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
 • Tworzenie dokumentacji technicznej.

 

Pracujemy w niewielkich zespołach i kładziemy nacisk zarówno na samodzielność jak i współpracę w zespole, zapewniając wsparcie bardziej doświadczonych kolegów i koleżanek.

 

Oczekujemy od Ciebie:

 • Minimum 3-letniego doświadczenia jako Security/DevOps/SysOps architekt lub na stanowisku ściśle związanym z bezpieczeństwem aplikacji
 • Udokumentowanej wiedzy z zakresu technologii webowych jak również dobrej znajomości któregoś z języków skryptowych (Bash, Python, Perl)
 • Znajomości zagadnień z obszaru testów penetracyjnych (analiza podatności, narzędzia do pentestów)
 • Umiejętności analizowania ataków na technologię web i identyfikacji ich wystąpienia  analizując zdarzenia z serwerów i aplikacji
 • Znajomości dobrych praktyk i standardów z zakresu tworzenia oprogramowania (Software development life cycle – SDLC) ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpiecznego wytwarzania oprogramowania (np. OWASP Secure Coding Practices, SEI Secure Coding Standards czy ISO 27034)
 • Dużego doświadczenie w zakresie systemów z rodziny Linux
 • Bardzo dobrej znajomości procesu CI/CD połączonej z jego oceną pod kątem bezpieczeństwa
 • Bardzo dobrej znajomości TCP/IP, GIT, ANSIBLE, SONARQUBE
 • Dobrej znajomości zagadnień konteneryzacji (Docker) oraz orkiestracji kontenerów (Kubernetes) z naciskiem na bezpieczeństwo
 • Dobrej znajomość języka angielskiego.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie z rozwiązaniami do monitoringu: Zabbix, Prometheus, Grafana
 • Przebyte szkolenia i posiadane certyfikaty z zakresu bezpieczeństwa (systemów/aplikacji/sieci).

 

Z naszej strony oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pracę w szybko rozwijającym się instytucie naukowym tworzącym innowacyjne rozwiązania dla nauki i szkolnictwa wyższego
 • Możliwość częściowej pracy zdalnej
 • Doskonały dojazd (lokalizacja przy stacji metra Pole Mokotowskie), bezpłatny parking
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Dofinansowanie szkoleń i certyfikatów.

 

CV oraz list motywacyjny rosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

 

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.
Data publikacji 07.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Więcek