2020

Data publikacji 19.03.2020

Konkurs na stanowisko pracownika naukowego – adiunkt w dziedzinie: nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce

Dyrektor

Ośrodka Przetwarzania informacji – Państwowego Instytutu Badawczego

ogłasza

konkurs na stanowisko pracownika naukowego – adiunkt

w dziedzinie: nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce

 

Liczba wolnych etatów: 1

Zatrudnienie: umowa o pracę w wymiarze: 1 etatu na okres: czas nieokreślony

Przewidywany początek zatrudnienia: 01.05.2020 r.

Profil badacza wg wytycznych UE: R2

Opis zadań:

 1. wsparcie metodologiczne i organizacyjne projektów realizowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy;
 2. prowadzenie badań własnych z zakresu polityki naukowej w Polsce i na świecie, w tym analizy danych dotyczących sektora szkolnictwa wyższego i nauki oraz sektora badań i rozwoju, analizy społeczno-ekonomiczne zjawisk w obszarze wymienionych sektorów;
 3. przygotowywanie ekspertyz na potrzeby resortów i agencji działających w sektorze szkolnictwa wyższego
  i nauki oraz w sektorze badań i rozwoju;
 4. opracowywanie analiz na podstawie danych dostępnych w bazach administrowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Wymagane kwalifikacje:

 1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplina: nauki o polityce (lub odpowiednik dyscypliny według starszych klasyfikacji nauk);
 2. powyżej czterech lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymierzę godzin) doświadczenia badawczego i organizacyjnego w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, w tym:
 • koordynacja lub udział w badaniach z zakresu polityki naukowej;
 • doświadczenie w przeprowadzaniu pogłębionych wywiadów i analizie materiału z wywiadów;
 • doświadczenie w przygotowywaniu narzędzi badawczych, takich jak kwestionariusz wykorzystywany w badaniach ilościowych, opracowywaniu schematu próby badawczej etc.;
 • doświadczenie w koordynacji prac zespołu badawczego w ramach co najmniej dwóch projektów;
 • doświadczenie w opracowywaniu raportów z badań;
 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych lub innych wydarzeń naukowo-eksperckich;
 • doświadczenie w prezentacji wyników badań naukowych w trakcie konferencji naukowych.
 1. biegła znajomość języka angielskiego, w tym umiejętność opracowania artykułu naukowego w tym języku oraz prezentacji wyników badań naukowych po angielsku;
 2. pożądane wcześniejsze lub aktualne uczestnictwo w międzynarodowych projektach z obszaru polityki naukowej;
 3. udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji z obszaru nauk społecznych, w tym co najmniej jeden rozdział w recenzowanej monografii naukowej i co najmniej jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym posiadającym współczynnik wpływu (tzw. impact factor). Preferowane będą publikacje dotyczące problemów sektora nauki i szkolnictwa wyższego oraz polityki naukowej i innowacyjnej.

Kandydaci przystępujący do konkursu muszą posiadać nieposzlakowana opinię.

Kryteria wyboru kandydatów:

 1. Doświadczenie w przygotowaniu, realizacji i koordynacji projektów naukowych;
 2. Dorobek naukowy/publikacyjny w obszarze nauk społecznych, w szczególności w obszarze sektora szkolnictwa wyższego i nauki oraz w obszarze sektora badań i rozwoju
 3. Znajomość języka angielskiego;
 4. Rezultat rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o składanie następujących dokumentów:

 1. CV uwzględniające informację o dorobku naukowym i organizacyjnym (wykaz publikacji, udział w  konferencjach, kierowanie lub udział w projektach krajowych i/lub międzynarodowych ze wskazaniem realizowanych zadań);
 2. list motywacyjny;
 3. informacje o planach badawczych na najbliższe lata i ich związku z profilem Instytutu.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 8 kwietnia 2020 r. w formie elektronicznej na adres: kariera@opi.org.pl z dopiskiem: „Konkurs – Adiunkt”.

Rozmowy kwalifikacyjne przewidziane są w terminie: 14-15.04.2020 r.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach. W etapie pierwszym Komisja dokona wstępnej oceny kandydatów/kandydatek na podstawie złożonych dokumentów. Osoby z najwyższymi ocenami zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą drugi etap konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż do 30.04.2020 r.

Do listu motywacyjnego prosimy dołączyć poniższą klauzulę:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora  dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

[1] First Stage Researcher (R1) – tytuł magistra lub równoważny, doktorant, wymagane doświadczenie badawcze poniżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin)

Recognised Researcher (R2) – stopień naukowy doktora lub równoważny; niesamodzielny pracownik naukowy. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin);

Established Researcher (R3) – samodzielny pracownik naukowym ze stopniem naukowym doktora habilitowanego. Doświadczenie badawcze powyżej 4 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin);

Leading Researcher (R4) – samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem naukowym doktora habilitowanego na stanowisku profesora nadzwyczajnego z doświadczeniem badawczym powyżej 10 lat (lata liczone jak w zatrudnieniu przy pełnym wymiarze godzin). Samodzielny pracownik naukowy, ze stopniem profesora.

Data publikacji 19.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej