2020

Data publikacji 22.07.2020

Specjalista ds. wsparcia metodycznego

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy jest organizacją działającą w sektorze badawczo-rozwojowym oraz prowadzącą projekty informatyczne o szczególnym znaczeniu dla realizacji zadań Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W związku z dynamicznym rozwojem, poszukujemy osby na stanowisko:

Specjalista ds. wsparcia metodycznego

Liczba stanowisk: 2

Czas trwania: 3 miesiące z opcją przedłużenia o 2 miesiące.
Forma – umowa zlecenie, płatne co miesiąc po przedstawieniu raportu i jego akceptacji.

Do zadań kandydata będzie należeć:

 • Wsparcie twórców kursów uruchamianych w ramach konkursu POWER w zakresie metodycznym.
 • Dostępność 4 godziny dziennie w dni robocze, w godzinach 8:00-13:00 lub 13:00-16:00  pod ustalonym adresem e-mail i telefonem (numer telefonu i adres  e-mail zostaną dostarczone przez Zamawiającego).
 • W przypadku prognozowanego niewystarczającego zapotrzebowania na wsparcie metodyczne ze strony twórców kursów, Zamawiający ma prawo do zamówienia innych prac w wymiarze do 80 godzin roboczych, związanych z funkcjonowaniem portalu Navoica.pl.

Wymagania:

 • Udokumentowane doświadczenie we wsparciu twórców kursów typu MOOC

Wynagrodzenie :

 • 2 tys. zł brutto miesięcznie

CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl, w tytule maila prosimy umieścić nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach dołącz poniższe oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl. kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę, dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 3. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 5. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 6. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 9. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby OPI PIB.
 10. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody
Data publikacji 22.07.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej