2020

Data publikacji 16.10.2020

Główny specjalista/Starszy specjalista/Specjalista ds. kontroli

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, do Działu Wdrażania POIR poszukujemy osoby na stanowisko:

Główny specjalista/Starszy specjalista/Specjalista ds. kontroli

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach,
 • możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • miłą atmosferę w pracy,
 • możliwość pracy zdalnej 10 dni w miesiącu,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
 • dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów w siedzibie beneficjentów Działania 4.2. POIR,
 • prowadzenie kontroli postępowań prowadzonych przez beneficjentów Działania 4.2 POIR współfinansowanych ze środków UE,
 • prowadzenie kontroli trwałości projektów POIG 2007-2013,
 • czynności związane z zakończeniem trwałości projektów POIG 2007-2013,
 • opracowywanie planów i sprawozdań z kontroli POIR 2014-2020 i POIG 2007-2013, opracowywanie dokumentów wewnętrznych dotyczących działalności Działu.

Oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • minimum 7-letniego doświadczenie w rozliczaniu/kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE (w przypadku głównego specjalisty), minimum 4-letnie doświadczenie (w przypadku starszego specjalisty), minimum 3-letnie doświadczenie (w przypadku specjalisty),
 • znajomości przepisów i zasad rozliczania  funduszy strukturalnych (wytyczne horyzontalne, a w szczególności wytyczne w zakresie kwalifikowalności i wytyczne w zakresie kontroli wydatków w ramach EFS, EFRR, FS na lata 2014-2020),
 • dobrej organizacji pracy,
 • dyspozycyjności do wyjazdów służbowych (nie dotyczy okresu pandemii),
 • sumienności i skrupulatności,
 • dobrze rozwiniętych zdolności komunikacyjnych,
 • znajomości obsługi komputera, szczególnie z zakresu pakietu MS Office.

 

Mile widziane:

 • minimum 2-letnie doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli na miejscu lub w siedzibie beneficjenta realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • doświadczenie w rozliczaniu/kontrolowaniu projektów inwestycyjnych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ze zm. i aktów wykonawczych z nią związanych,
 • znajomość podstaw księgowości,
 • znajomość obsługi systemu informatycznego SL2014.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Data publikacji 16.10.2020
Data modyfikacji 16.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Barbara Lech Zakrzewska