OPI - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Specjalista ds. projektów

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, do Działu Wdrażania POIR poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. projektów

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Oferujemy:

 • Ciekawą i pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji, przy prestiżowych projektach,
 • Możliwość pogłębiania wiedzy, podnoszenia kwalifikacji, udziału w szkoleniach,
 • Miłą atmosferę w pracy,
 • Możliwość pracy zdalnej 10 dni w miesiącu,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę w centrum Warszawy (metro Pole Mokotowskie), bezpłatny parking,
 • Dofinansowanie do urlopu, karty MultiSport oraz aktywności kulturalnej (bilety do kina, teatru, na koncert),
 • Możliwość wykupienia prywatnej opieki zdrowotnej i ubezpieczenia na życie z atrakcyjną składką.

Zakres obowiązków:

 • Ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Działania 4.2 POIR,
 • Pełnienie roli Opiekuna projektów realizowanych w Działaniu 4.2 POIR, w tym przygotowanie umów o dofinansowanie, analiza i weryfikacja zmian w umowach, monitorowanie projektów, weryfikacja wniosków o płatność (postęp rzeczowy i finansowy), ocena kwalifikowalności wydatków, weryfikacja dokumentacji potwierdzającej poniesienie wydatków,
 • Obsługa SL2014,
 • Opracowywanie dokumentów wewnętrznych dotyczących działalności Działu.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego,
 • Minimum 7-letniego doświadczenia w pracy związanej z obsługą projektów współfinansowanych ze środków UE (w przypadku głównego specjalisty), minimum 4-letniego doświadczenia (w przypadku starszego specjalisty),
 • Znajomości zasad dotyczących ubiegania się o dofinansowanie i realizacji projektów w ramach funduszy europejskich (m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1303/2013, rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014, Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną, wytyczne horyzontalne Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w szczególności związane z kwalifikowalnością, kontrolą oraz korygowaniem wydatków, ustawa o finansach publicznych w części obejmującej finansowanie ze środków UE),
 • Dobrej organizacji pracy i terminowości,
 • Samodzielności, sumienności i skrupulatności,
 • Dobrze rozwiniętych zdolności komunikacyjnych,
 • Znajomości obsługi komputera, w szczególności z zakresu pakietu MS Office.
   

Mile widziane:

 • Doświadczenie w obsłudze projektów inwestycyjnych,
 • Doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych przez konsorcja,
 • Doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych przez uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki PAN,
 • Doświadczenie w obsłudze projektów objętych reżimem pomocy publicznej i otrzymujących pomoc de minimis,
 • Znajomość podstaw księgowości,
 • Doświadczenie w rozliczaniu kosztów wynagrodzeń,
 • Znajomość obsługi systemu informatycznego SL2014,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentów związanych z wdrażaniem działania w języku angielskim.

CV prosimy przesyłać na adres: kariera@opi.org.pl. W tytule maila prosimy dodać nazwę stanowiska. Informujemy, iż skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.

Do życiorysu  prosimy dopisać następującą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym przez Ośrodek Przetwarzania Informacji –  Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji na stanowisko na które aplikuje kandydat. Dane przetwarzane są na podstawie kodeksu pracy (zgodnie z RODO - art. 6 ust. 1 lit. c), a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające polegające na zawarciu danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Jeżeli kandydat wyrazi odrębną, dobrowolną zgodę dane będą przetwarzane do celów przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata, a dla przyszłych rekrutacji przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania. Wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 6. Kandydatom przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo cofnięcia zgody.
 7. Cofnięcie zgody może nastąpić w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa kandydata w procesie rekrutacji.
 10. Wyrażone zgody kandydatów można wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Metadane

Data publikacji : 28.12.2020
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry