OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Specjalista / specjalistka / doświadczony specjalista / doświadczona specjalistka ds. archiwum zakładowego

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

Specjalista / specjalistka / doświadczony specjalista / doświadczona specjalistka ds. archiwum zakładowego

Zakres obowiązków:

 • współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz odpowiedniego jej przygotowania do przekazania archiwum,
 • przejmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych na podstawie sporządzonych spisów zdawczo-odbiorczych,
 • przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
 • udostępnianie dokumentacji,
 • przygotowanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego miejscowo archiwum państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 • sporządzanie sprawozdania z rocznej działalności archiwum,
 • uzgadnianie sposobu przechowywania i układu akt,
 • uczestnictwo w aktualizacji: instrukcji kancelaryjnej, instrukcji organizacji i zasad działania Archiwum Instytutu, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 • Uczestnictwo w aktualizacji: instrukcji kancelaryjnej, instrukcji organizacji i zasad działania Archiwum Instytutu, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 • obsługa modułu archiwum w ramach elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD)
 • wykonywanie prac magazynowych przy zasobie archiwalnym.

Wymagania:

 • pożądane wykształcenie wyższe,
 • znajomość podstawowych zasad archiwistyki,
 • znajomość ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.),
 • znajomość rozporządzenia ministra kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375),
 • znajomość rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz.67),
 • ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia i II stopnia,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • doświadczenie w pracy z systemem EZD PUW,
 • systematyczność i skrupulatność,
 • odpowiedzialność,
 • samodzielność,
 • umiejętność dobrej organizacji pracy

Prosimy o aplikowanie za pomocą systemu erecruiter

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informujeo przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 26.09.2022
Data modyfikacji : 07.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry