OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Doświadczony/Starszy specjalista ds. kontroli | Doświadczona/ Starsza specjalistka ds. kontroli

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne; wdrażamy Fundusze Europejskie.

Szukamy:

Doświadczony/Starszy specjalista ds. kontroli

Doświadczona/ Starsza specjalistka ds. kontroli

 

Główne zadania:

 

 • Prowadzenie kontroli planowych i doraźnych na miejscu realizacji projektów Działania 2.4 FENG (w tym kontrole wyjazdowe),
 • Prowadzenie kontroli trwałości planowych i doraźnych projektów Działania 4.2 POIR (w tym kontrole wyjazdowe),
 • Prowadzenie kontroli zamówień publicznych współfinansowanych ze środków UE,
 • Opracowywanie planów i sprawozdań z kontroli,
 • Opracowywanie dokumentów wewnętrznych dotyczących działalności Działu,
 • Obsługa systemów teleinformatycznych SL2014, CST2021

 

Oczekujemy:

 

 • Wykształcenie wyższe,
 • Minimum 4-letnie doświadczenie w rozliczaniu\kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE (w przypadku starszego specjalisty), minimum 2-letnie doświadczenie (w przypadku doświadczonego specjalisty),
 • Znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem  funduszy strukturalnych,  w szczególności związanych z kwalifikowalnością wydatków oraz kontrolą,
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • Dyspozycyjność do wyjazdów służbowych,
 • Dobra organizacja pracy,
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • Znajomości obsługi komputera, szczególnie z zakresu pakietu MS Office.

 

Mile widziane:

 

 • Doświadczenie w przeprowadzaniu kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • Doświadczenie zawodowe w weryfikacji postępowań przetargowych Beneficjentów lub w prowadzeniu postępowań przetargowych po stronie Zamawiającego,
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych z nią związanych,
 • Znajomość  podstaw księgowości,
 • Doświadczenie w obsłudze lub kontroli projektów inwestycyjnych,
 • Doświadczenie w obsłudze lub kontroli projektów realizowanych przez konsorcja,
 • Doświadczenie w obsłudze lub kontroli projektów realizowanych przez uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki PAN,
 • Doświadczenie w obsłudze lub kontroli projektów objętych reżimem pomocy publicznej i pomocy de minimis,
 • Znajomość  obsługi systemu informatycznego SL2014 i CST202.

Aplikacje prosimy składać poprzez system eRecruiter. 

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

 

Metadane

Data publikacji : 26.03.2024
Data modyfikacji : 26.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Lech Zakrzewska

Opcje strony

do góry