OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Doświadczony/ Starszy/ Główny Specjalista ds. przygotowania projektów i komercjalizacji | Doświadczona/ Starsza/ Główna Specjalistka ds. przygotowania projektów i komercjalizacji

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem, do Biura Strategii Procesów i Projektów poszukujemy osoby na stanowisko:

Doświadczony/ Starszy/ Główny Specjalista ds. przygotowania projektów i komercjalizacji

Doświadczona/ Starsza/ Główna Specjalistka ds. przygotowania projektów i komercjalizacji

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa/ hybrydowo

Zakres obowiązków:

 • Pełnienie roli pośrednika działającego w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnego za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem społeczno-gospodarczym z nakierowaniem na aktywne i skuteczne pozyskiwanie  projektów badawczo – rozwojowych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie i udział w wystawach i targach branżowych, poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników działalności naukowej poprzez promocję oferty technologicznej oraz aktywne poszukiwanie klientów zainteresowanych nabyciem praw lub licencjonowaniem własności intelektualnej Instytutu i budowanie z klientami trwałych relacji biznesowych,
 • Koordynowanie procesu przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
 • Weryfikowanie formalnej poprawności dokumentacji aplikacyjnej dla projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
 • Współpraca z kierownikami projektów oraz z innymi działami w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla projektów finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
 • Monitorowanie i identyfikacja dostępnych programów oraz inicjowanie nowych projektów finansowanych ze środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych,
 • Administrowanie narzędziami i bazami związanymi z planowaniem i realizacją projektów,
 • Zarządzanie obiegiem dokumentów zgodnie z obowiązującymi procedurami,
 • Współpraca w przygotowaniu portfolio produktowego OPI PIB i wsparcie w zakresie komercjalizacji wyników B+R  oraz transferu technologii.

Oczekujemy:

 • Minimum 5 letniego doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji, finansowania lub aplikowania o środki zewnętrzne projektów finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • Bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office (Excel, PowerPoint, Word) oraz PowerBI, Sharepoint.
 • Praktycznej znajomości metodyki zarządzania projektami (także zwinnych),
 • Samodzielności i doświadczenia w realizowaniu prac projektowych,
 • Swobodnego i jasnego komunikowania swoich koncepcji,
 • Bardzo dobrej organizacji pracy,
 • Umiejętności pracy w zespole,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu,
 • Bardzo dobrej znajomości języka angielskiego potwierdzonej certyfikatem,
 • Gotowości do wyjazdów służbowych.

Mile widziana:

 • Wiedza w zakresie komercjalizacji B+R oraz transferu technologii, przedsiębiorczości naukowo-badawczej.

Link do rekrutacji: https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=99d32e39d73043f688d8c8d998260aa9  

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 18.01.2024
Data modyfikacji : 19.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony

do góry