OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Starszy/a Główny/a specjalista/ka ds. pomocy technicznej

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne; wdrażamy Fundusze Europejskie. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
 
Starszy/a Główny/a specjalista/ka ds. pomocy technicznej
 
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa/hybrydowo

Zakres obowiązków:

 • Realizowanie zadań Pomocy Technicznej wynikających z Instrukcji Wykonawczych IP FENG w zakresie przygotowywania, realizacji i rozliczania działań wspierających zadania IP FENG;
 • Opracowywanie  propozycji budżetu dla kosztów pośrednich w zakresie wsparcia zadań Instytucji Pośredniczącej FENG w ramach komponentu funkcjonowania;
 • Weryfikowanie kwalifikowalności wydatków planowanych do sfinansowania w ramach kosztów pośrednich projektu Pomocy Technicznej FENG;
 • Przygotowanie inwentaryzacji zakupionego sprzętu i wyposażenia w ramach PT FENG;
 • Prowadzenie rejestrów wydatków kwalifikowanych rozliczanych w ramach PT FENG (koszty pośrednie) oraz wydatków operacyjnych FENG;
 • Monitorowanie i odpowiadanie za zachowanie trwałości dla zakupionego wyposażenia, sprzętu oraz usług remontowych sfinansowanych ze środków Pomocy Technicznej FE NG;
 • Aktualizacja dokumentacji i zasad tworzenia projektów w ramach nowej pespektywy Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
 • Archiwizowanie dokumentacji projektowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe,
 • Doświadczenie w realizacji/rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE
  • (min. 4 lata starszy/a specjalista/ka, min. 7 lat główny/a specjalista/ka).
 • Znajomość przepisów i zasad związanych z wdrażaniem  funduszy strukturalnych,  w szczególności związanych z kwalifikowalnością wydatków,
 • Znajomość wytycznych związanych z wykorzystaniem środków pomocy technicznej 2021-2027, w tym zasad rozliczania i dokumentowania wydatków,
 • Rzetelność i dokładność,
 • Samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dobrze rozwinięte zdolności komunikacyjne,
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office 365 i obsługi urządzeń biurowych.

Mile widziane:

 • Znajomość: ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych z nią związanych, ustawy o finansach publicznych (w zakresie ustawy budżetowej tj. planowania i wykonania, wydatków budżetu państwa oraz wydatków budżetu środków europejskich),
 • Doświadczenie zawodowe w przygotowaniu/weryfikacji wniosków zakupowych do 130 tyś zł netto oraz postępowań przetargowych,
 • Doświadczenie w obsłudze systemu elektronicznego obiegu dokumentów.

Uprzejmie prosimy o aplikowanie przez system e-recruiter.

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 4. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 5. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 6. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 7. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 8. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 9. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 10. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 12. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 13.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 14. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Metadane

Data publikacji : 10.06.2024
Data modyfikacji : 02.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Wierzbicki

Opcje strony

do góry