OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Główny/-a specjalista/ ka ds. sprawozdawczości i koordynacji (POIR, FENG, KPO)

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne; wdrażamy Fundusze Europejskie.

Główny/-a specjalista/ ka ds. sprawozdawczości i koordynacji (POIR, FENG, KPO)

Wymiar etatu: 1-umowa na czas określony

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa/ hybrydowo

Zakres obowiązków:

 • Monitorowanie, agregacja danych, przygotowywanie sprawozdań, zestawień, raportów, prognoz z realizacji instrumentów, obsługa i raportowanie zgłoszonych nieprawidłowości
 • Zaawansowana obsługa SL2014 i CST2021, wsparcie użytkowników, zgłaszanie i obsługa problemów technicznych, nadzór nad uprawnieniami
 • Nadzór formalny nad instrukcją wykonawczą
 • Współpraca z pozostałymi pracownikami zaangażowanymi we wdrażanie instrumentów oraz pozostałymi instytucjami w systemie wdrażania
 • Przygotowywanie i opiniowanie dokumentów wewnętrznych dotyczących działalności Działu oraz związanych z wdrażanymi instrumentami.

Oczekujemy:

 • Wykształcenia wyższego;
 • Minimum 7-letniego doświadczenia w pracy związanej z wdrażaniem projektów współfinansowanych ze środków UE;
 • Doświadczenia w przygotowywaniu sprawozdań, analiz, prognoz;
 • Dobrej znajomości przepisów i zasad dotyczących funduszy strukturalnych, w tym wytycznych horyzontalnych Ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, w szczególności związanych z monitorowaniem, sprawozdawczością, raportowaniem nieprawidłowości
 • Bardzo dobrej organizacji pracy własnej, umiejętności analitycznego myślenia i wyciągania wniosków;
 • Rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych;
 • Samodzielności, zaangażowania, terminowości i odpowiedzialności za realizowane zadania;
 • Dobrej znajomości obsługi systemu teleinformatycznego SL2014,
 • Umiejętności pracy pod presją czasu;
 • Umiejętności pracy w zespole;
 • Bardzo dobrej znajomości obsługi komputera, w szczególności pakietu MS Office, w tym Excell.

Mile widziane:

 • Dobra znajomość obsługi systemu teleinformatycznego CST2021;
 • Doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych z EFRR;
 • Doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych przez konsorcja;
 • Doświadczenie w obsłudze projektów realizowanych przez uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki PAN;
 • Doświadczenie w obsłudze projektów objętych reżimem pomocy publicznej i otrzymujących pomoc de minimis;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym analizę dokumentów związanych z wdrażaniem Działania w języku angielskim.

Uprzejmie prosimy o aplikowanie przez system E-RECRUITER

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Metadane

Data publikacji : 06.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry