OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Aktualnie znajdujesz się na:

Radca prawny/ Radczyni prawna

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) jest instytucją zapewniającą szybki dostęp do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce. Tworzymy inteligentne systemy informatyczne w najnowszych technologiach. Prowadzimy i realizujemy innowacyjne projekty badawcze i komercyjne.

W związku z dynamicznym rozwojem poszukujemy do Zespołu Radców Prawnych osoby na stanowisko:

Radca prawny/ Radczyni prawna

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa/ hybrydowo

Wymiar etatu: 0,5

Zakres obowiązków:

 • Zapewnienie pomocy prawnej na rzecz OPI PIB,
 • Udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych,
 • Sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • Opiniowanie projektów umów zawieranych przez OPI PIB,
 • Udział w opiniowaniu dokumentacji przetargowej pod względem formalno-prawnym,
 • Występowanie przed sądami i urzędami w charakterze pełnomocnika OPI PIB,
 • Opiniowanie projektów aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem OPI PIB,
 • Analizowanie zmian prawnych i informowanie o zmianach w aktach prawnych mających wpływ na funkcjonowanie oraz prace realizowane przez OPI PIB,
 • Opiniowanie pod względem prawnym projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz projektów umów, porozumień i innych projektów zgłoszonych do zaopiniowania,
 • Pomoc w negocjacjach i załatwianiu spraw, w których zakres wchodzą kwestie wymagające opinii lub porad prawnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze - uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych),
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze jednostek sektora finansów publicznych lub instytutów badawczych,
 • co najmniej 5 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej w zakresie zamówień publicznych – ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • obsługa prawna projektów współfinansowanych ze środków unijnych,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe, jako radca prawny, w tym w zakresie zastępstwa procesowego,
 • umiejętność pracy w zespole prawnym, co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w zespole radców prawnych,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi programów prawniczych (np. Lex, Legalis),
 • dobra organizacja pracy,
 • komunikatywność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • dokładność i skrupulatność,
 • dostępność codziennie

Mile widziane:

 • Pożądane doświadczenie w obszarze funkcjonowania jednostek naukowych i szkolnictwa wyższego oraz znajomość ustaw regulujących ww. obszary, a także doświadczenie w opiniowaniu umów z obszaru IT.

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji przez system E-RECRUITER.

Do życiorysu prosimy dopisać następującą klauzulę:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby prowadzonego procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.
 2. Wyrażam zgodę*/ Nie wyrażam zgody*  na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej aplikacji  przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne  stanowiska w okresie 6 m-cy od dnia przesłania CV.

* niepotrzebne skreślić

Klauzula informacyjna dot. danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 188B wpisany do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W razie pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo możliwość kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: iod@opi.org.pl
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 2. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 3. po wyrażeniu dodatkowej zgody, w celu uczestnictwa w realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych  - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 1. Administrator danych informuje, że Państwa dane nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres do 6 miesięcy od ich pozyskania, także w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach. Ze względu na fakt, że Państwa dane przetwarzane są na podstawie zgody, wskazany okres przetwarzania może ulec skróceniu, odpowiednio do momentu wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania.
 3. Osobie składającej aplikacje w procesie rekrutacyjnym przysługuje prawo żądania od Administratora; dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 6. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału odpowiednio w procesie rekrutacji na dane stanowisko lub w przyszłych rekrutacjach.
 7.  Informujemy, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
 8. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kariera@opi.org.pl, telefonicznie pod nr 22 570 14 00 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

 

Metadane

Data publikacji : 18.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry