Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Data publikacji 29.07.2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Infrastruktura i Środowisko ma podnosić atrakcyjność inwestycyjną Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Łączna wielkość zaangażowanych środków finansowych na lata 2007–2013 wyniesie 37 700,5 mln euro.

OPI pomaga w alokacji funduszy na przedsięwzięcia polegające na budowie lub rozbudowie obiektów infrastruktury uczelni wraz z wyposażeniem w aparaturę. Inwestycje o strategicznym znaczeniu dla przyspieszania rozwoju społeczno-gospodarczego Polski finansowane są w trybie indywidualnym, pozostałe przedsięwzięcia – w trybie konkursowym.

Beneficjentami projektów współfinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko, za których wdrażanie odpowiada Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, są 34 publiczne uczelnie, w tym:

  • 13 uniwersytetów;
  • 12 wyższych szkół technicznych;
  • 6 uczelni medycznych;
  • 2 uczelnie przyrodnicze;
  • 1 uczelnia pedagogiczna.

Pełna lista beneficjentów

Data publikacji 29.07.2013
Data modyfikacji 02.01.2014
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Komunikacji Społecznej
Autor : Grzegorz Wierzbicki