Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Data publikacji 23.02.2016

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Inteligentny Rozwój to program operacyjny, którego głównym celem jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki za sprawą badań naukowych przy udziale przedsiębiorstw. Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy pełni rolę jednej z instytucji wdrażających IV oś priorytetową pn. "Zwiększenie potencjału naukowo – badawczego" w ramach działania 4.2 "Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki". 

O dofinansowanie w ramach Działania 4.2 będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia jednostek badawczych, które znajdują się w Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO IR będą: przedsiębiorstwa (w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa), jednostki naukowe, instytucje otoczenia biznesu, takie jak: parki naukowo-technologiczne, centra transferu technologii, sieci aniołów biznesu, fundusze kapitałowe, podmioty zrzeszające odbiorców wsparcia (np. konsorcja, klastry, platformy technologiczne).

Data publikacji 23.02.2016
Data modyfikacji 04.05.2017
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Grzegorz Wierzbicki
Dział Koordynacji Projektów i Komunikacji Społecznej
Autor : Grzegorz Wierzbicki