OPI PIB - Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Informacje o podmiocie

Nazwa i adres podmiotu publicznego: Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Stan w dniu: 16.02.2023 r.

Numer identyfikacyjny REGON: 006746090.

 

Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).

E-mail sekretariatu podmiotu: opi@opi.org.pl

Lokalizacja siedziby podmiotu: gmina Warszawa, powiat Warszawa, województwo Mazowieckie.

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do: ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 3.

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?  Nie.
 2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych? Nie.
 3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy? Nie.
 4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego? Tak.
 5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób? Nie.

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej: Do każdego z budynków prowadzą dwa wejścia. Dla gości przeznaczone jest wejście główne, do którego prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Recepcja znajduje się naprzeciwko wejścia. Dalsze przejście wymaga użycia karty umożliwiającej otwarcie drzwi. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2 ustawy UzD.

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności: 31 (strony), 1 (aplikacje).

Strona (ID a11y-url)

Zgodność z WCAG (ID a11y-status)

Data sporządzenia deklaracji (ID a11y-data-sporzadzenie)

https://jsa.opi.org.pl/

Zgodna         

2020-03-01

https://sedn.opi.org.pl/

Zgodna         

2020-03-01

https://opi.org.pl

Częściowo zgodna

2020-03-01

https://bazaogloszen.nauka.gov.pl

Częściowo zgodna

2020-08-20

https://akredytacje.nauka.gov.pl

Częściowo zgodna

2020-03-30

https://liderzy.nauka.gov.pl

Częściowo zgodna

2021-03-29

https://midi2020.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2020-02-14

https://midi2021.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2021-02-19

https://midi2022.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2022-04-19

https://osf.opi.org.pl/

Częściowo zgodna

2022-03-14

https://polon.nauka.gov.pl

Częściowo zgodna

2020-01-27

https://radon.nauka.gov.pl

Częściowo zgodna

2021-12-01

https://szkolenia.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2020-09-22

https://studia.gov.pl/

Częściowo zgodna

2020-03-01

https://aparatura.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2020-09-23

https://pstryk.nauka.gov.pl

Częściowo zgodna

2020-09-23

https://inventorum.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2020-09-23

https://navoica.pl

Częściowo zgodna

2020-09-22

https://recenzenci.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2020-09-23

https://nauka-polska.pl

Częściowo zgodna

2020-09-23

https://pbn.nauka.gov.pl

Częściowo zgodna

2020-09-23

https://ela.nauka.gov.pl

Częściowo zgodna

2020-01-27

https://polon2.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2020-01-27

https://bip2.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2020-03-01

http://www.poir.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2020-03-30

https://opi.eb2b.com.pl/

Częściowo zgodna

2019-04-04

https://lil-helpdesk.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2020-09-23

https://www.sztucznainteligencja.org.pl/

Częściowo zgodna

2020-03-01

https://wzw.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2021-12-01

https://opi.org.pl/komitywa/

Częściowo zgodna

2020-03-01

https://ai4ar.opi.org.pl

Częściowo zgodna

2022-10-20

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.nauka.ela

Częściowo zgodna

2020-01-27

 

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności: 2 (strony), 0 (aplikacje).
  Strony:
  1. http://www.swiss.opi.org.pl/ (Częściowo zgodna)
  2. http://www.poig.opi.org.pl/ (Częściowo zgodna)

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:

Strony bez deklaracji to strony archiwalne, nie aktualizowane od 2019 r.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
  1. Kontakt telefoniczny. Tak.
  2. Kontakt korespondencyjny. Tak.
  3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS Lub komunikatorów internetowych. Tak.
  4. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. Nie.
  5. Przesyłanie faksów. Nie.
  6. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) . Nie.
  7. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty. Nie.
  8. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty). Nie.
 2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth? Nie.

  Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 33.
 3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
  1. tekstu odczytywalnego maszynowo? Nie.
  2. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? Nie.
  3. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? Nie.
 4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku? Nie.

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?  Nie.
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii? Nie.
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu? Nie.
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? Nie.

Dane osoby wypełniającej raport

E-mail: rafal.jendrzejewski@opi.org.pl

Telefon: 512 014 561

Miejsce i termin: Warszawa 16.02.2023.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2023
Podmiot udostępniający informację:
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Wierzbicki Dział Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry